FANDOM


BEnzen je najprostiji aromatični molekul. Bruto formula mu je C6H6 isvi ugljenikovi atomi su povezani u šestočlani prsten, svaki ugljenik je vezan sa druga da ugljenika i sa jednim vodonikom. Preostala ugljenična veza daje ukupno 6 aromatičnih elektrona u prstenu. Nekad se ovih 6 elektrona predstavlja kao 3 dvostruke veze naizmenično raspoređene unutar prstena. Spada u jake kancerogene. U prirodi nastaje nepotpunim sagorevanjem organske materije usled premalo kiseonika. Nalazi se u čađi pored amorfnog ugljenika i polikondenzovanih fenantrena i antracena. NAlayi se u nafti i uglju pa pri eksploataciji, preradi i upotrebi njih i njihovih derivata može da dospe u vodotokove. Neki aerobni mikroorganizmi ga mogu pretvoriti u ugljendioksid i vodu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki