FANDOM


Kalcijum (Ca, лат. calcium) je metal IIa grupe. Elektronska konfiguracija mu је: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, gradi 2+ јоn. Poseduje 6 stabilnih izotopa i to su: Ca-40, Ca-42, Ca-43, Ca-44, Ca-46 и Ca-48. Kalcijum spada u IV analitičku grupu katjona zajedno sa stroncijumom (Sr2+) i barijumom (Ba2+).

Kalcijum je srebrnasto-beo, mekan i lak metal. Jedinjenja kalcijuma se javljaju i u vodi, i prouzrokuju njenu tvrdoću. Kalcijum-sulfat i kalcijum-hlorid čine stalnu tvrdoću vode koja se kuvanjem ne može ukloniti. Tvrda voda je nepogodna za korišćenje za kuvanje, pranje i industriju.

Kalcijum je najrasprostranjeniji zemnoalkalni metal, a i jedan je od najrasprostranjenijih elemenata u prirodi. Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 3,54%. Kalcijum-karbonat je glavni sastojak sedimentnih stena. Kao krečnjak čini mnoge planinske masive. Veoma je raspeostranjen i kalcijum-sulfat u vidu anhidrita i gipsa.

Najbitniji minerali kalcijuma su kalcit (CaCO3), argonit (CaCO3), mermer (CaCO3), kreda (CaCO3), gips (CaSO4*2H2O), dolomit (CaCO3*MgCO3), krečnjak (CaCO3), kalcijumfluorit (CaF2). Zagrevanjem uz prisustvo vazduha kalcijum gradi oksid (CaO) i nitrid (Ca3N2). Reaguje sa hladnom vodom gradeći hidroksid (Ca(OH)2) uz oslobađanje kiseonika. Kalcijum se dobija elektrolizom bezvodnog rastvora kalcijum-hlorida (CaCl2). Upotrebljava se za legiranje olova, aluminijuma, za deoksidaciju bakra i nekih legura.

Kosti čoveka i životinja sadrže kalcijum u vidu fosfata i karbonata. Nedostatak kalcijuma u kostima izaziva bolest rahitis. Jon kalcijuma se nalazi u krvi i ubrzava zgrušavanje krvi u dodiru sa vazduhom. Kod biljaka ulazi u neke oblike ćelijskih zidova. One skladište kalcijum u stabljici i lišću. Nedostatak kalcijuma kod biljaka prouzrokuje slab razvoj korena i lišća.

Kalcijum je zastupljen u ljudskom organizmu između 1,4 i 1,66%, štopredstavlja preko 1 kilogram po čoveku. Kalcijum ima veliku ulogu u ljudskom organizmu kao aktivator enzima, u provođenju bioelektričnih impulsa, učestvuje u zgrušavanju krvi, učestvuje u grčenju mišića, učestvuje u proizvodnji hormona.

Nivo kalcijuma u krvi zavisi od količine kalcijuma koja se unosi ishranom, količine kalcijuma u namirnicama i stepena izbacivanja kalcijuma sa mokraćom. Kalcijum je neophodan sastojak u biljnim ćelijama.

Preuzeto sa: https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki