FANDOM


Ozon predstavlja jedan od oblika u kojima je molekul kiseonika prisutan na Zemlji. NAstaje dejstvom UV zračenja na dvoatomni kiseonični molekul koji podleže homeolitičkoj disocijaciji. Tako se dobijaju dva atoma kiseonika sa nesparenim elektronom koji su inače poznati kao nascentni kiseonik. Ovaj nascentni kiseonik reaguje sa dvoatomnim molekulom kiseonika dajući ozon. Ozon kao nestabilniji se raspada nazad do nascentnog kiseonika i molekula kiseonika. Ovo je povratna reakcija koja traje dok se ne pojavi nešto što će reagovati sa nascentnim kiseonikom, u našem slučaju mikroorganizam ili nečistoća. Uređaji koji proizvode ozon se zovuozonizatori i rade na principu cepanja molekula kiseonika UV lampom. Ovako nastao oyon se meša sa vodom i odmah reaguje sa prisutnim nečistoćama tako da za razliku od rezidualnog hlora kod hlorisanja nema rezidualnog ozona u vodi. Jedina mana ozonizacije je viša cena nego kod hlorisanja zbog kraćeg veka UV lampi za ozonizaciju.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki