FANDOM


pH je koncentracija vodonikovih jona u rastvoru u odreženoj zapremini (1 litar). Iskazuje se kao koncentracija vodoničnih jona u molovima po litru rastvora ili kao pH vrednost koja predstavlja negativan logaritam koncentracije vodoničnih jona. Na pH skali 7 je neutralna vrednost, sve ispod te vrednosti je kiselo a iznad nje bazno. Komplementarna vrednost za pH je pOH čija je vrednost data izrazom: pOH=14-pH. pH sveže destilovane vode je 7 ali vremenom ova vrednost se smanjuje jer voda postaje kiselija zbor rastvaranja ugljendioksida iz vazduha koji daje ugljenu kiselinu. Tbog ovoga odstajala destilovana voda ima pH oko 5,6.

OdređivanjeEdit

Za grubo odreživanje se koristi lakmus papir koji je crven u kiseloj a plav u baznoj sredini. Drugi tečni indikatori imaju različite boje u baznoj i kiseloj sredini. Poznavanjem intervala promene boje indikatora i upotrebom više indikatora moguće je preciznije odrediti pH. Najpoznatiji tečni indikatori su metil-oranž i fenolftalein. Metil-oranž menja boju u kiseloj sredini dok fenolftalein menja boju u baznoj sredini. Pored ovih indikatora postoje i kombinovane indikatorske trake koje imaju nekoliko kockica koje menjaju boju kad se urone u rastvor i preko palate boja koja ide uy trake može se odrediti pH. Pored ovih starijih metoda koje daju grubu predstavu o koncentraciju vodoničnih jona moguće je precižnije odrediti vrednost ph pomoću pH-metra. U pH-metru se nalaze radna i referentna elektroda koje odrežuju potencija vodoničnih jona u ispitivanom rastvoru i daju na pH vrednost sa preciznošću na 2 decimale. Da bi ovi urežaji ispravno radili potrebno ih je kalibrisati i baždariti periodično sa standardnim rastvorima pufera poznate pH (najčešće 4,00; 7,00 i 10,00). Ovi uređaji mere električni potencijal vodoničnih jona u milivoltima (mV) ipreko Nerstove jednačine pretvaraju tu vrednost u pH vrednost.