FANDOM


Ugljendioksid je prost polarni gas od 3 atoma - jednog ugljenika i 2 kiseonika. Spada u kisele gasova pa rastvaranjem u vodi daje ugljenu kiselinu - H2CO3. Kiselina je nestabilna i raspada se na ugljendioksid i vodu a onaj deo koji ostane disoduje na bikarbonatni anjon i vodonični katjon. U baznoj sredini nastaje karbonatni anjon koji je dvobazni anjon. U prirodi se nalazi vezan u mineralima kao sto su kalcit, dolomit, magnezit... Ovi minerali čine krečnjak i najviše kamenja u akvarijumu i u priirodi su varijeteti dolomita i raznih silikatnih i sulfatnih minerala. Ovo kamenje se malo rastvara u vodi pa tako obezbeđuje ove jone u akvarijumskoj vodi.

Kod živih organizama ugljendioksid je nusprodukt disanja kao zadnji molekul u Krebsovom ciklusu. Sve životinje u akvarijumu proizvode ugljendioksid koji podiže kiselost akvarijumske vode. Da bi se uklonio iz vode najboolje ga je vezati fotosintezom preko biljaka. Vezivanje je moguće i algama ali alge jako brzo počnu da svetaju i uguše sve druge žive organizme u akvarijumu.

Nekim biljkama je potrebno čak i više ugljendioksida nego što proizvode ribice u akvarijumu pa je neophodno dodavanje ugljendioksida iz spoljnih izvora. Primer su tečni preparati tipa karbofiksa ili ubacivanje gasa koji nastaje kao produkt kiselinskog tretmana karbonatnih minerala ili kao nusprodukt alkoholnog vrenja gde se u posudu dodaje voda, smeđi šećer i kvasac pa gljivice iz kvasca razgrađuju šećer do ugljendioksida. Dosta biljaka ima lepše boje i krupnije listove kad se dodaje ovaj gas u akvarijum.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki